-9.2 C
Travnik

Općina Travnik/ Obavijest o aktuelnim arheološkim iskopavanjima

Na lokalitetu Meljanac – Vrtača, MZ Kalibunar u toku su istražni arheološki radovi koje realizuje Zavičajni Muzej Travnik u saradnji sa investitorom i vlasnikom parcela firmom „Eskimo S2“ d.o.o. Travnik.

Na predmetnom lokalitetu su izvršene aktivnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti i korišćenju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa (Službeni list SFRJ br. 20/85), gdje se Općina Travnik, u skladu sa svojim nadležnostima, uključila u postupak te je imenovana Komisija sa zadatkom da se utvrdi činjenično stanje na terenu i utvrdi neophodno potrebno čišćenje zaraslog rastinja i stanje zemljišta, tako da Zavičajni muzej Travnik može pokrenuti postupak pribavljanja potrebnih odobrenja za izvođenje radova preventivnog arheološkog istraživanja i iskopavanja na predmetnom lokalitetu.

Isto istraživanje se vrši na osnovu geomagnetnog istraživanja, te dostavljenog Elaborata/Izvještaja koji je izrađen od strane Instituta za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kojim je utvrđeno da na predmetnom zemljištu nema ostataka kamenih građevina, uz prisutnost manjih pokretnih arheoloških ostataka/arheološkog materijala, sa preporukom da se uradi urgentna primarna zaštita prebacivanja arheoloških ostataka u najbližu nadležnu instituciju i sa prijedlogom plana sistematskih istraživanja lokaliteta.

Navedeni radovi se rade u svrhu sprovođenja zemljišta konačnoj namjeni, a na osnovu RP Izmjene i dopune dijela RP „Kalibunar-Alagića njive“ Travnik, lokalitet „Meljanac“.

DRUGI UPRAVO ČITAJU