Stručno osposobljavanje uposlenika Općine Travnik / Unapređenje pristupačnosti Općine Travnik osobama s invaliditetom

Pored ostalih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje pristupačnosti Općine Travnik osobama s invaliditetom, jučer su četiri uposlenika Općine Travnik prisustvovala seminaru stručnog osposobljavanja pod nazivom “Zaštita prava osoba sa invaliditetom”.

Nakon nedavno održane prezentacije analize pristupačnosti Općine Travnik za osobe s invaliditetom koju je realizirao Caritas Bosne i Hercegovine u okviru projekta “Access”, Općina Travnik kontinuirano nastoji doprinijeti unaprjeđenju i poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u oblasti pristupačnosti kao temeljnog ljudskog prava.

Općina Travnik nastoji svim svojim sugrađanima osigurati što kvalitetnije uvjete za život, kroz različite aktivnosti i projekte, a svoje usluge kontinuirano čini pristupačnim za sve.

Kroz dva modula “Izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. Osposobljavanju i zapošljavanji OSI” i “Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom”, tom prilikom predstavljene su brojne predložene izmjene i dopune Zakona.

Imajući u vidu pokazane slabosti u primjeni Zakona, programom rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2023. godinu predviđeno je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom;

Predložene izmjene i dopune Zakona.

Izvršena je korekcija člana 1. osnovnog teksta Zakona, kojom je određen predmet istog, na način da dopunjeno da se ovim zakonom uređuje i pitanje načina kontrole uplate posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, s obzirom da se radi o pitanju koje nije bilo uređeno osnovnim tekstom Zakona;

Izvršena je izmjena člana 3. osnovnog teksta Zakona, kojom je propisana definicija osobe sa invaliditetom, na način da je brisan dio koji je bilo predviđeno da invaliditet ima za posljedicu privredmenu, a najmanje 12 mjeseci smanjenu mogućnost rada i zadovoljavanja svakodnevnih životnih potreba, čime je ostavljeno da isti ima samo trajne posljedice;

Izvršena je izmjena članova 8. i 11. osnovnog teksta Zakona, kojim je uređeno pitanje pravnih subjekata koji obavljaju profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, na način da je osnovni tekst Zakona usaglašen i proširen krug tih pravnih subjekata, na način kako je već bilo predviđeno članom 11. osnovnog teksta Zakona. Također, a imajući u vidu da je utvrđeno da segment profesionalne rehabilitacije na način kako je uređen osnovnim tekstom Zakona nije u potpunosti zaživio u praksi, predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže urediti uvjeti i opća načela u vezi sa načinom provođenja mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. Na taj način će utvrditi potrebni standardi i načela, te u saradnji sa
nadležnim kantonalnim organima iz oblasti obrazovanja odraslih i socijalne politike propisati način provođenja pomenutih mjera;

Izmijenjena je i precizirana odredba člana 15. osnovnog teksta Zakona, na način da je precizno definisano da pravo na zapošljavanje pod posebnim uvjetima imaju lica sa invaliditetom od najmanje 60% invaliditeta.

Izvršena je izmjena člana 16. na način da je predviđeno da pravo na profesionalnu rehabilitaciju imaju lica do 65. godine, a ne 55. godine života, te je na taj način izvršeno usaglašavanje aa propisima iz oblasti rada, kada je u pitanju dobna granica;

Predviđena je izmjena člana 18. osnovnog teksta Zakona, koja se odnosi na obavezu poslodavca da na određen broj zaposlenika zapošljava najmanje jednu osobu sa invaliditetom. U skladu sa prijedlogom Udruženja poslodavaca u FBiH, navedena granica je sa postojećih 16 pomjerena na 17, u prvoj godini nakon stupanja na snagu zakona, a postepeno do 20, na koji način bi poslodavci bili obavezni da zapošljavaju najmanje jednu osobu sa invaliditetom na svakih 20 zaposlenih. Oni poslodavci koji ne budu ispunjavali navedenu obavezu, bit će, kao i do sada, dužni da Fond uplaćuju poseban doprinos za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Važno je naglasiti da je predloženim izmjenama i dopunama precizirano da kontrolu obračuna i uplate posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom vrši Porezna uprava Federacije BiH. Navedeno predstavlja jednu od najznačajnih novina u predloženim izmjenama i dopunama, s obzirom da je nepropisivanje ograna nadležnog za kontrolu obračuna i uplate posebnog doprinosa predstavljalo najveću slabost u primjeni osnovnog teksta ovog Zakona.

Predviđena je izmjena odredbe člana 21. osnovnog teksta Zakona koja se odnosi na uvjete za sticanje statusa privrednog društva za zapošljavanje lica sa invaliditetom, na način da su ti uslovi dodatno precizirani i postroženi u skladu sa iskustvima iz prakse u primjeni Zakona. Navedeno se posebno odnosi na uvjete koji se tiču radnih mjesta kod tih privrednih društava, na način da ista moraju biti vidljiva i doprinositi procesu rada, iz razloga što je u praksi primijećen određen broj fiktivnih zapošljavanja lica sa invaldiitetom, na osnovu kojih se ostvaruje status, a da ta lica uopće nemaju svoju ulogu u procesu rada kod tih poslodavaca;

Izvršena je izmjena člana 22. osnovnog teksta Zakona, te izričito propisano da je privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dužno kontinuirano održavati zastupljenost lica sa invaliditetom u skladu sa propisanim uslovima.

Predviđena je izmjena odredbe člana 29. osnovnog teksta Zakona, koja se odnosi na uslove za sticanje statusa zaštitne radionice, na način da su ti uslovi dodatno precizirani i postroženi;

Predviđeno je brisanje odredaba od člana 30. do zaključno sa članom 35. a koji se odnose na osnivanje radnih centara za lica koja ne postižu radni učinak veći od 50% primjeren njihovoj dobi, stručnoj spremi i uvjetima rada. S obzirom da su se postojeće odredbe pokazale nesvrsishodnim, predloženo je njihovo brisanje;

Predviđene su izmjene u dijelu koji se odnosi na evidencije o zaposlenim i nezaposlenim licima sa invaliditetom, na način da je u članu 38. predviđeno da nadležne službe za zapošljavanje vode samo evidencije o nezaposlenim osobama sa invaliditetom, a ne o zaposlenim, kako je to bilo propisano osnovnim tekstom Zakona. Kada je u pitanju vođenje evidencija o zaposlenim osobama sa invaliditetom predviđeno je donošenje podzakonskog akta;

Izvršena je dopuna odredbe člana 48. osnovnog teksta Zakona, na način da je predviđeno koji poslodavci imaju olakšice pri zapošljavanju lica sa invaliditetom. Također, predviđeno je da pravo na novčanu nadoknadu i pogodnosti na osnovu statusa poslodavca imaju i organizacije osoba sa invaliditetom koje imaju zaposlene osobe sa invaliditetom;

Predviđena je izmjena člana 58. osnovnog teksta Zakona, koja se odnosi na nadležnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Između ostalog, predmetna odredba dopunjena je nadležnošću Fonda da radi promocije zapošljavanja osoba sa invaliditetom vrši izbor i dodjeljuje nagradu za najboljeg poslodavca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, da vrši dodjelu posebnih sredstava za inovativne programe i posebne programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

Predviđene su korekcije članova 61, 62, 63 i 64. osnovnog teksta Zakona koje se odnose na organe upravljanja, nadzora i rukovođenja u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju I zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na način da su postojeće odredbe usaglašene sa važećim propisima i sa osnivačkim aktom Fonda. Također, predviđena je izmjena u pogledu sastava Upravnog odbora Fonda na način da je predviđeno da u pomenutom organu upravljanja u Fondu moraju biti najmanje dva predstavnika reprezentativnog udruženja poslodavaca za teritorij Federacije BiH

Izvršena je izmjena i dopuna člana 65. osnovnog teksta Zakona, koji se odnosi na nadzor nad korištenjem sredstava Fonda, na način da je postojeća odredba precizirana, te dopunjena na način da je predviđeno da će radi ispunjavanja obaveza iz ovog Zakona Porezna uprava Federacije BiH, Fond i poslodavci biti povezani kroz informacijski sistem, što bi omogućilo primjenu ovog zakona u njegovom punom kapacitetu;

Izvršena je izmjena člana 66. osnovnog teksta zakona koja se odnosi na nadzor, na način da je predviđena nadležnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva finansija za vršenja nadzora nad zakonitošću rada Fonda, uz obavezu Fonda da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, radi davanja prethodne saglasnosti, dostavlja opće akte koji se odnose na isplatu novčanih nadoknada i stimulansa, te finansiranja i sufinansiranja programa za koje je Fond nadležan. Kada je u pitanju nadzor nad stručnim radom, zadržan je samo nadzor u odnosu na ustanove za profesionalnu rehabilitaciju.

Predviđena je izmjena kompletne odredbe člana 67. osnovnog teksta Zakona, kojom su propisane kaznene odredbe u vidu novčanih kazni za prekršaje iz ovog Zakona. U smislu navedenog, predviđene su i novčane
kazne za zloupotrebe od strane privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom za fiktivna zapošljavanja, na način da se zaključi ugovor o radu sa licem sa invaliditetom, te na osnovu istog ostvari status i crpe sredstva Fonda, a da se u stvarnosti radi o fiktivnom zapošljavanju, s obzirom da to lice uopće ne učestvuje u procesu rada.

Koliko je ovaj post bio koristan?

Kliknite na zvjezdicu da biste ga ocijenili!

Prosječna ocjena 0 / 5. Broj glasova: 0

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovu objavu.

Budući da vam je ovaj post bio koristan...

Pratite nas na društvenim mrežama!

Možda vas zanima

Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ boravio u posjeti društvima...

Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Bosne i Hercegovine, prof. dr. Sanjin Kodrić, u utorak, 5.12., boravio je u posjeti društvima u Travniku i Srednjobosanskom...

Usvojen Nacrt budžeta Općine Travnik

Prva vanredna sjednica Općinskog vijeća Travnik održana je danas a jednoglasnom odlukom vijećnika usvojen je Nacrt budžeta Općine Travnik za 2024. godinu u iznosu...

Počeo 12. Acoustic Fest Travnik

Sinoć u Centru za kulturu općine Travnik svečano otvoren je 12. Acoustic Fest Travnik. 12. Acoustic Fest Travnik otvorio je muzičar Kenan Mačković. Kasnije...

GS-Tvornica mašina Travnik dobila nagradu “Energy Globe Award”

U organizaciji ureda Trgovinskog savjetnika austrijske ambasade, sinoć je u hotelu Evropa uručena nagrada „Energy Globe Award“ za električno vozilo GS-Tvornice mašina Travnik. ENERGY GLOBE...

Drugi čitaju

Najpoznatiji Travničani

Najpoznatiji Travničani je stranica sa listom najpoznatijih ljudi u 500. godina dugoj historiji Travnika. Ovaj idiomski poredak stvari u Travniku izgleda da počiva na prevelikoj...

Travnik Kratka historija – 150 godina glavni grad...

Travnik Kratka historija - Najbolje geografsko određenje ove varoši i čaršije pripisuje se znamenitom glumcu travničkoga porijekla Josipu Pejakoviću koji primjećuje da se Sarajevo,...

Turističko-informativni centar Općine Travnik

Grad Travnik, kao turistički važno središte svakodnevno pohode mnogobrojni turisti, domaći i strani, stoga smo u 2011. godini osnovali Turističko-informativni centar Općine Travnik, kako...

Sulejmanija Šarena džamija Travnik

Sulejmanija Šarena džamija je vezana je za urbani razvoj grada i imena značajnih vakifa, od kojih su dva nosila vezirsku titulu. Na mjestu Šarene džamije...

Popularne znamenitosti u Travniku

Popularne znamenitosti u Travniku se moraju posjetiti. Uvjerite se u kulturu, tradiciju i historiju vezirskog grada smještenog u srcu Bosne. Među popularne znamenitosti u...

Najbolji Kineski Sajtovi Za Online Kupovinu

Veliki broj sajtova izgleda kao da je isti, svaka firma nudi sličnu robu, ali koji su najbolji kineski sajtovi za online kupovinu?

Junak umire jednom, kukavica hiljadu puta/ Na današnji...

Na današnji dan, 25. oktobra 1992. godine, prije 28 godina, preminuo je major Mihajlo Petrović. "Ja sam major Mihajlo Petrović. Stavljam se na raspolaganje...