PRODUŽEN ROK – Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za lokalne resursne organizacije

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za lokalne resursne organizacije

U okviru projekta Snaga lokalnog koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Udruženje Mreža za izgradnju mira poziva organizacije civilnog društva koje djeluju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) u sljedećim kantonima: Bosansko- podrinjski kanton (BPK), Hercegovačko – neretvanski kanton (HNK), Kanton Sarajevo (KS), Posavski kanton (PK), Srednjobosanski kanton (SBK), Unsko-sanski kanton (USK) i  Zeničko – dobojski kanton (ZDK), teritoriji Republike Srpske (RS) i  Brčko Distrikta (BD BiH) da dostave svoje projektne ideje koje se tiču općeg dobra, omogućavaju rješavanje ključnih izazova u lokalnim zajednicama i usmjerene su na pozitivne promjene u društvu.

Projektni ciljevi treba da podržavaju jačanje socijalne kohezije među građanima kroz umrežavanje i njihovo osnaživanje da se samoorganiziraju, učestvuju i uključuju u rješavanje specifičnih pitanja u svojim lokalnim zajednicama. Također, ciljevi treba da uključuju razvoj lokalnih resursnih organizacija i lokalnih inicijativa.

CILJ PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Finansijska podrška se pruža u cilju osnaživanja lokalnih organizacija i lokalnih inicijativa koje zbližavaju građane_ke i motivišu ih da se samoorganizuju, učestvuju i budu inkluzivni u rješavanju problema i izazova sa kojima se suočava njihova lokalna zajednica.

USAID Snaga lokalnog LRO/A ima za cilj:

–        Povećati građansko učešće lokalnog stanovništva u razvoju lokalnih zajednica na teritoriji: BPK, HNK, KS, PK, SBK, USK i  ZDK, teritoriji RS i  BD BiH;

–        Poboljšati životni standard lokalnog stanovništva pružanjem podrške i konkretne pomoći lokalnim akterima (mjesne zajednice – MZ i nevladine organizacije) angažovanjem građana_ki, i drugih relevantnih zainteresovanih strana (opštinske uprave, biznisa, dijaspore i dr.), ili korištenjem lokalnih sredstva za finansiranje;

–        Ojačati neformalne i formalne grupe civilnog društva da se razviju u lokalne resursne organizacije unutar svojih zajednica tako što će identifikovati i osnažiti lokalne aktere da se bave specifičnim potrebama i pitanjima koristeći sopstvene resurse.

KO MOŽE APLICIRATI?

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga je otvoren, na jednakim osnovama, za sve registrovane organizacije civilnog društva (OCD), udruženja, fondacije – registrovane u skladu sa zakonima BiH.

Kandidati moraju imati iskustvo u realizaciji projekata i radu na teritoriji FBiH, tačnije: teritorija BPK, HNK, KS, PK, SBK, USK i ZDK, kao i sa teritorije RS i BD BiH.

ŠTA SE PODRAZUMIJEVA POD TERMINOM LRO?

Lokalne resursne organizacije (LRO) su organizacije koje rade na rješavanju problema zajednice, u saradnji sa građanima, nevladinim organizacijama, lokalnim vlastima i privatnim sektorom.

LRO već imaju dostatne materijalne i ljudske resurse adekvatne za mobilizaciju dodatnih resursa u lokalnim zajednicama koje će povećati razumijevanje i saradnju među lokalnim akterima za stvaranje i implementaciju uspješnih inicijativa za poboljšanje kvaliteta života. LRO imaju:

– povjerenje i kredibilitet građana_ki unutar njihove zajednice,

– kontinuitet u radu,

– već pokazani kapacitet da djeluje kao povezivač u lokalnoj zajednici i pomaže ljudima da riješe svoje probleme,

– posvećenost održivosti organizacije,

– primjenjuju ​​demokratske i inkluzivne metode u procesima donošenja odluka,

– spremnost da uče i ulažu svoje resurse u filantropske aktivnosti, i

– spremnost da djeluju kao uzor drugim lokalnim organizacijama u smislu transparentnosti i dobrog kodeksa ponašanja.

UKUPNA VRIJEDNOST GRANTA

Ukupan iznos granta po ovom pozivu iznosi $950.000.  Grant šema podrazumijeva dvije vrste grantova.

Grant za razvoj lokalnih zajednica u ukupnom iznosu od $930,000 bit će dodijeljen lokalnim resursnim organizacijama. Grant za institucionalni razvoj OCD i izgradnju njihove održivosti  u ukupnom iznosu od  $20,000 za OCD.

GRANT ZA RAZVOJ LOKALNIH ZAJEDNICA:

Projektni prijedlozi koji se uklapaju i uključuju primarni cilj projekta Snaga lokalnog. To su sve  inicijative koje se bave potrebama lokalne zajednice i obuhvataju različite sfere života koje direktno poboljšavaju uslove života ili su namijenjene da odgovore na određeni zahtjev ili riješe specifičan problem u BPK, HNK, KS, PK, SBK, USK i ZDK, RS i BD BiH kao što su:

– Projekti koji promovišu građanski aktivizam, volonterizam i međusektorsku saradnju;

– Projekti koji uključuju otvorenu saradnju i podršku svih partnera u lokalnoj zajednici (lokalne vlasti, preduzeća, udruženja, građani_ke, javne institucije itd.).

– Projekti za rehabilitaciju, renoviranje ili zdravstvenu zaštitu u ograničenim okolnostima.

Grantovi ne mogu finansirati izgradnju objekata.

Uslovi za buduće korisnike grantova za LRO

LRO kojoj bude odobren projekat i finansijska sredstva od strane Udruženja Mreža za izgradnju mira će se obavezati da minimalno 70% od  odobrenog iznosa dodijele drugim OCD ili neformalnim grupama kroz male grantove. LRO može zadržati maksimalno 30% od odobrenog iznosa za podmirenje svih svojih administrativnih troškova.

Uslovi za dodjelu malih grantova drugim OCD koje će primjenjivati LRO – program malih grantova

Za distribuciju sredstava drugim nevladinim organizacijama, neformalnim grupama i preduzećima, LRO-i moraju osigurati da organizacije ili subjekti koji primaju sredstva (pod-primatelji sredstava) aktivno uključe druge lokalne aktere u implementaciju projekta. Ovo učešće bi trebalo da uključi obezbjeđivanje najmanje 33% iznosa granta za program malih grantova u novčanim doprinosima iz različitih lokalnih izvora, kao što su lokalne vlasti, lokalna preduzeća, privatne donacije, dijaspora, itd. Drugim riječima, ovi pod-primatelji trebaju osigurati finansijsku podršku lokalnih dionika, osim sredstava koje obezbjeđuju LRO, kako bi se osigurala šira posvećenost zajednice projektu.

Organizacije mogu dostaviti samo jedan projektni prijedlog za ovu vrstu granta.

PERIOD TRAJANJA PROJEKTA Trajanje projekta može biti od 12 (dvanaest) do 18 (osamnaest) mjeseci, sa početkom realizacije projekta najkasnije u februaru 2024. godine.

PODRUČJE IMPLEMENTACIJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI Projekti se moraju realizovati isključivo na području lokalnih zajednica u kojima djeluju organizacije, a pokrivaju područja: BPK, HNK, KS, PK, SBK, USK i ZDK, RS i BD BiH.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI/AKTIVNOSTI:

– Konferencije (osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta);

– Nabavka opreme i/ili rekonstrukcije ili sanacije (osim ako je to neophodno za uspješnu realizaciju projekta);

– Aktivnosti koje uključuju izgradnju objekata;

– Finansiranje tekućih ili završenih projekata;

– Projekti namijenjeni za individualnu dobrobit – projekti koji nemaju široki društveni značaj;

– Projekti podrške političkim partijama, njihovim aktivnostima ili projektima;

– Humanitarna pomoć (humanitarni paketi, direktna materijalna ili finansijska pomoć, itd.);

– Nabavka rabljene opreme;

– Dodjela novčanih nagrada učesnicima_cama/korisnicima_cama u projektu tokom ili nakon projekta;

– Projekti koji uključuju specifične zdravstvene usluge koje su već dio javnog zdravstvenog 

  sistema;

– Finansijski zajmovi trećim licima;

– Servisiranje dugova ili kamata;

– Sredstva za rezerve, pokriće gubitaka ili potencijalne buduće finansijske obaveze.

GRANT ZA INSTITUCIONALNI RAZVOJ OCD I IZGRADNJU NJIHOVE ODRŽIVOSTI Grantovi za institucionalni razvoj OCD i izgradnju njihove održivosti namijenjeni su za povećanje organizacijskih kapaciteta i održavanje institucionalnog razvoja i održivosti OCD (fokusiranje na razvoj organizacijskih vještina koje će povećati produktivnost i transparentnost, strateško pozicioniranje organizacije, izgradnju vještina zastupanja, itd.). U okviru ovog granta, aplikanti se mogu prijaviti za nabavku softvera, male opreme ili izradu web stranice organizacije.

Ukupan iznos institucionalnih grantova dostupnih u okviru ove aktivnosti je $20.000,00, sa maksimalnim iznosom granta od $2.000,00 po organizaciji.

Organizacije mogu dostaviti samo jedan projektni prijedlog za ovu vrstu granta. OPŠTE INFORMACIJE O PROCESU PODNOŠENJA PRIJEDLOGA PROJEKTA

Prijaviti se možete isključivo putem online platforme koja je dostupna na sljedećem linku. Sve informacije će biti dostupne na web stranicama Snaga lokalnog (www.snagalokalnog.ba)

i Mreže za izgradnju mira (www.mreza-mira.net).

Nakon podnošenja online prijave putem online platforme, podnosilac će dobiti potvrdu o prijemu putem emaila (PDF dokument – potvrda popunjene prijave).

Štampana verzija PDF dokumenta projektnog prijedloga i potrebne dokumentacije dostavljaju se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom na adresu:

Udruženje Mreža za izgradnju mira

Marka Marulića br. 2

71 000 Sarajevo

Prijave se podnose do 10. januara (srijeda) 2024. godine do 17:00 sati. Prijave zaprimljene nakon isteka roka bit će uzete u razmatranje samo ako na poštanskom žigu budu naznačeni datum i vrijeme slanja u prethodno navedenom roku.

Prijave poslane na bilo koji drugi način osim navedenog (npr. putem emaila) neće se razmatrati.

Sva pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu se poslati emailom na info.lro@snagalokalnog.ba, naslov maila „Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata/inicijativa lokalnih resursnih organizacija u BiH“. Kontakt osoba je Dajana Čelebić. Upiti se mogu slati najkasnije do 8. janaura 2024. godine, a odgovori će biti dati u pisanoj formi u roku od tri (3) radna dana od dana prijema.

Potrebno je dostaviti sljedeću dodatnu dokumentaciju:

– Izjava o podobnosti – popunjena, potpisana i pečatom ovjerena od strane glavnog aplikanta i partnera (ukoliko postoji partner);

– Rješenje o registraciji (podnosilac i partner, kopija),

– Statut organizacije (podnosilac i partner, kopija);

– Izjava o partnerstvu, ukoliko postoji partner (original);

– Narativni i finansijski godišnji izvještaj za 2022. godinu;

– Pismo potvrde saradnje od grada, opštine ili drugih relevantnih aktera koje se dostavlja uz dodatnu dokumentaciju će se cijeniti kao prednost. Napomena: Gore navedena dokumentacija je obavezna, kao i dostavljanje projektnih prijedloga putem online aplikacije. Upotreba drugih oblika podnošenja prijedloga projekta i/ili nepotpune dokumentacije bit će osnov za diskvalifikaciju. Kopije priložene dodatne dokumentacije ne moraju biti ovjerene.Organizacije mogu podnijeti prijedloge projekata za obje vrste grantova.

EVALUACIJA I SELEKCIJA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Projektne prijedloge će razmatrati i ocjenjivati ​​komisija za evaluaciju grantova. Prioritet će imati projekti usklađeni sa prioritetnim dokumentima u lokalnim zajednicama u BPK, HNK, KS, PK, SBK, USK, ZDK, RS i BD BiH, čime se stvaraju/osnažuju međusektorska partnerstva, prioriteti usklađeni sa Održivim razvojnim ciljevima UN-a i rezultatima i zaključcima Istraživanja o socio-ekonomskim razvojnim potrebama lokalnih zajednica u BiH.

Objava rezultata Rezultati će biti objavljeni na web stranicama Snaga lokalnog (www.snagalokalnog.ba) i Mreže za izgradnju mira (www.mreza-mira.net). Organizacije će biti pismeno obaviještene ako je odluka o finansiranju njihovog projektnog prijedloga pozitivna.Napomena: Odabrani LRO, bez obzira na vrstu granta, moraju učestvovati u programu izgradnje organizacijskih kapaciteta Instituta za razvoj mladih KULT.

Potrebna dokumentacija

Možda vas zanima

Uspješno završeno saniranje i asfaltiranje više dionica puteva na...

Uspješno je završeno saniranje i asfaltiranje više dionica puteva na području Mjesne zajednice Karaula, kroz realizaciju utroška financijskih sredstava iz budžeta Općine Travnik. Navedeni infrastrukturni...

JKP Bašbunar/ Molba građanima za racionalnom potrošnjom vode

Poštovani građani, korisnici usluga Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” Travnik, ovim putem upućujemo molbu i apel za racionalnom i razumnom potrošnjom vode, budući da je...

Nextbike bicikli od sada i u Travniku – Poboljšava...

Travnik je uveo sistem javnih bicikala Nextbike i pridružio se mreži gradova širom svijeta koji koriste ekološki prihvatljiv sistem vožnje. U okviru prve faze projekta...

Travnik/ Obavijest o oglašavanju sirene za uzbunjivanje građana

Vlada Federacije proglasila je dan11.07.2024. godine Danom žalosti u Federaciji BiH, te,shodno tome Služba za civilnu zaštitu općine Travnik  obavještava građane područja općine Travnik...

Drugi čitaju

Seid Memić Vajta

Seid Memić Vajta najveći je travnički pjevač, gitarist i estradni umjetnik za kojeg znaju svi ljudi s naših prostora! Zahvaljujući svojim zabavljačkim sposobnostima postao je...

Preminuo je Jašarević Sakib – Sazan

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Jašarević (Sulejman) Sakib - Sazan 1948-2024 preselio na Ahiret u petak 12.07.2024. godine u 76....

Preminuo je Alagić Mujo

Sa žalošću javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je naš dragi Alagić (Kadro) Mujo 1965-2024 Preselio na ahiret dana 11.07.2024. godine (četvrtak) u svojoj...

Medvjed kula – nezaobilana stanica na putu do...

Medvjed kulu morate posjetiti ako ste u Jajcu Ovo je još jedno mjesto koje služilo kao skrovište ili zatvor kao i što je slučaj sa...

U Travniku održana manifestacija “Rapsodija ljetnih okusa iz...

Na Centralnom gradskom trgu u Travniku večeras je održana manifestacija pod nazivom “Rapsodija ljetnih okusa iz Guče Gore”. Posjetitelji su imali priliku uživati u...

Preminula je Korić Jasmina

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je naš draga KORIĆ (Ibrahima) JASMINA (1945-2024) Preselila na ahiret u četvrtak, 11.07.2024.godine u 79-oj godini života. Dženaza...

Preminuo je Husanović Mujo

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Husanović (Šefko) Mujo 1956 - 2024 preselio na Ahiret u četvrtak 18.07.2024. godine u 68....