Javni konkurs za imenovanje zamjenika općinskog pravobranioca

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03), člana 35. Zakona o pravobranilaštvu SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“ broj: 8/17) i člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom pravobranilaštvu Travnik broj: Jp-123/09 od 15.12.2009. godine, načelnici Općine Travnik i Novi Travnik raspisuju javni konkurs za imenovanje zamjenika općinskog pravobranioca u općinskom pravobranilištvu Travnik za općinu Travnik i Novi Travnik

I. NAZIV POZICIJE:

– zamjenik pravobranioca – 1 (jedan) izvršilac, bez ograničenja trajanja mandata

II. OPIS POZICIJE
Zamjenik pravobranioca obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općina, zastupa općine i u tom cilju preduzima pravna sredstva i mjere zaštite imovine i imovinskih interesa općina u svim sudskim i upravnim postupcima, zamjenjuje pravobranioca u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoje dužnosti i ovlaštenja, pomaže pravobraniocu u obavljanju njegovih poslova, pruža stručnu pomoć i daje pravna mišljenja u postupcima donošenja akata iz oblasti nadležnosti pravobranilaštva i u slučaju predviđenim zakonom, zastupa strane čije interese štiti prema odredbama zakona iz oblasti sudskih i upravnih postupaka, preuzima mjere i pravna sredstva radi zaštite imovinskih prava i interesa općina čije interese zastupa prema zakonu, provođenje neophodnih radnji i poslova koje se odnose na izvršni postupak, prati i proučava pojave od interesa za ostvarivanje funkcije pravobranilaštva i predlaže odgovarajuće mjere, vrši i druge poslove iz djelokruga pravobranilaštva koje mu odredi Općinski pravobranilac utvrđene Zakonom i Odlukom o osnivanju Pravobranilaštva za općine Travnik i Novi Travnik.


III. OPĆI USLOVI
Kandidat za imenovanje na poziciju zamjenik pravobranioca mora ispunjavati sljedeće uslove:
– Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– Da je stariji od 18 godina,
– Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
– Da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na poziciju Općinskog pravobranioca, te da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– Da se na kandidata ne odnosi odredba člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– Da nije član, niti obavlja poslove u organima političkih stranaka, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom, niti može biti uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost,
– Da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BIH.

IV. POSEBNI USLOVI:
Kandidat pored općih uslova mora ispunjavati i posebne uslove:
1. VSS, završen pravni fakultet – VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog studiranja (300 ECTS bodova)- pravne struke,
2. Položen pravosudni ispit,
3. Najmanje tri (3) godine radnog staža nakon položenog pravosudnog ispita, na imovinsko pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, odnosno tri (3) godine radnog staža na drugim pravnim poslovima,
4. Poznavanje rada na računaru.


V. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti:
– Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
– Uvjerenje o državljanstvu BiH,
– Dokaz o stručnoj spremi, položenom pravosudnom ispitu i radnom iskustvu,
– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od posljednje 3 (tri) godine,
– Ovjerena izjava kandidata da se njega ne odnosi član IX.1.Ustav Bosne i Hercegovine,
– Ovjerena izjava kandidata da nije član, niti obavlja poslove u organima političkih stranaka, političkih udruženja ili fondacijama, koje su povezane sa strankom, te da nije uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost,
– Ovjerena izjava kandidata da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove biće obavljen intervju, a podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja „Službenim novinama Federacije BiH“, a biće objavljen i u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranicama općina Travnik, Novi Travnik i Općinskog pravobranilaštva Travnik.

VI. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni konkurs za imenovanje zamjenika Općinskog pravobranioca“ na adresu: Općinsko pravobranilaštvo Travnik, ul. Mehmed Paše Kukavice br.3 Travnik, sa naznakom “Komisija za izbor zamjenika Općinskog pravobranioca (NE OTVARAJ).

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Koliko je ovaj post bio koristan?

Kliknite na zvjezdicu da biste ga ocijenili!

Prosječna ocjena 0 / 5. Broj glasova: 0

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovu objavu.

Budući da vam je ovaj post bio koristan...

Pratite nas na društvenim mrežama!

Možda vas zanima

U Travniku počela rekonstrukcija Bosanske ulice

Danas je počela prva faza projekta rekonstrukcije Bosanske ulice pod nazivom „Travnički korzo koji implementira Općina Travnik. Izvođač radova GPD „TELING“ d.o.o. Travnik će na...

Održana 41. redovna sjednica Općinskoga vijeća Travnik

Danas je u velikoj sali Općine Travnik s početkom u 10:00 sati održana 41. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik. Na sjednici se razgovaralo o...

Rekonstrukcija puta Turbe – Karaula/ Radovi pri kraju

U toku su radovi na rekonstrukciji puta Turbe – Karaula, u okviru čega je izvršeno mašinsko skidanje postojećeg dotrajalog asfaltnog zastora i postojeće tamponske...

Nova pobjeda futsalera Jajca

U okviru četvrtog kola Prve futsal lige FBiH futsaleri Jajca su u nedjelju navečer ugostili MNK Iskra Vrbas iz Bugojna i odigrali još jednu...

Drugi čitaju

Najpoznatiji Travničani

Najpoznatiji Travničani je stranica sa listom najpoznatijih ljudi u 500. godina dugoj historiji Travnika. Ovaj idiomski poredak stvari u Travniku izgleda da počiva na prevelikoj...

Travnik Kratka historija – 150 godina glavni grad...

Travnik Kratka historija - Najbolje geografsko određenje ove varoši i čaršije pripisuje se znamenitom glumcu travničkoga porijekla Josipu Pejakoviću koji primjećuje da se Sarajevo,...

Šta vidjeti u Travniku?

Ako u skorije vrijeme planirate posjetiti čuveni vezirski grad u srcu Bosne i Hercegovine onda u nastavku pročitajte šta vidjeti u Travniku! Šta vidjeti u...

Katakombe Jajce

Katakombe u Jajcu će vas vratiti 600 godina unazad Katakombe Jajce možda nisu  poput onih u Rimu, jer su one u Rimu iz 2. i...

Turističko-informativni centar Općine Travnik

Grad Travnik, kao turistički važno središte svakodnevno pohode mnogobrojni turisti, domaći i strani, stoga smo u 2011. godini osnovali Turističko-informativni centar Općine Travnik, kako...

Medvjed kula – nezaobilana stanica na putu do...

Medvjed kulu morate posjetiti ako ste u Jajcu Ovo je još jedno mjesto koje služilo kao skrovište ili zatvor kao i što je slučaj sa...

Travnička tvrđava nikoga ne ostavlja ravnodušni!

Travnička tvrđava Stari Grad nikog ne ostavlja ravnodušnim. Posebno vas opčara ako u Travnik dolazite iz pravca Sarajeva. Stari Grad Travnik vrata otvara u osam...