28. GODIŠNJICA/ 312/712. SLAVNA BRDSKA BRIGADA TRAVNIK

Svoju misiju zaustavljanja agresora na travničkoj općini Štab TO Travnik je uspješno izvršavao preko Rejonskih štabova i odreda TO do početka novembra 1992.godine.

Dolaskom članova ŠVK ARBiH na čelu sa gosp. Enverom Hadžihasanovićem u Travnik, izvršene su procjene situacije i donešena je odluka o preformiranju jedinica i Štabova na ovim prostorima. Ovom odlukom određeno je da se Odredi Oružanih snaga iz sastava TO Travnik u Lašvanskoj dolini preformiraju u 312.motorizovanu brigadu,što je regulisano naređenjem komandanta OpŠO Travnik. Zona odgovornosti brigade bila je na Turbetskom ratištu: desno-j/i padine Galice (selo Sećevo), lijevo-sjeverno od sela Bijelo Bučje (Šarmaja).

Prvi komandant OpŠTO Travnik gosp. Zijad Čaber, imenovan je na dužnost komandanta 312. mtbr, koji odmah sa NŠ Zijadom Selmanom i svojim već provjerenim saradnicima, pristupa realiaciji naređenja o formiranju brigade.

Od Prvog i Drugog Travničkog i Vlašićkog odreda formira se 1.motorizovani bataljon, od Karaulskog odreda 2 mtb, a od Turbetskog, i odreda Gradina 3. Mtb. Ostale prištapske i prateće jedinice formiraju se na eksteritorijalnom principu. Komanda 312. mtbr donosi odluku da se Dan državnosti R BiH – 25. Novembar obilježi i kao Dan formiranja 312. mtbr.

Ova brigada je doživjela transformaciju iz motorizovane u brdsku, u novembru 1993.godine , a formiranjem 7. Korpusa preće će u sastav istog i biva preimenovana u 712. bbr. Ime brigade će se dopuniti i nakon dobivanja počasnog naziva „Slavna“, pa će kraj rata dočekati kao 712 sbbr.

Nakon što je Zijad Čaber prešao na novu dužnost u Komandu 7. korpusa, dužnost komandanta 712. bbr obavljao je Kenan Dautović .

Odmah po formiranju 312. mtbr, ona preuzima zonu odgovornosti i vodi prvu bitku, slamanje četničke ofanzive na Turbe, koja je uslijedila u decembru 1992., poslije pada Jajca i Karaule, 11.12.1992. odbija najjači agresorski napad na Turbe.

Najteži period za pripadnike brigade nastupa otpočinjanjem sukoba sa ekstremima HVO-a, 03.06.1993. godine. U jednom trenutku dio jedinica na linijama od Bijelog Bučja do Sečeva našao se u potpunom okruženju, sa jedne strane četnicima i sa druge ekstremistima HVO-a. Jedinica uspješno vodi borbe u samom gradu i u prigradskim naseljima. Dana 06.06.1993. godine izvršeno je spajanje s opkoljenim jedinicama u Slimenima, a 07.06.1993. s onima na turbetskoj liniji odbrane. SCA pokušava profitirati iz sukoba Armije s HVO-om i napada 11.06.1993. na selo Sečevo, a 16.06.1993. na Bijelo Bučje. U oba napada doživljava velike gubitke i biva odbijen.

Tokom ljeta 1993.godine jedna posada 312. mtbr na protivoklopnom sistemu TF-8, u zoni odgovornosti Operativne grupe „Bosna“, uništava dva tenka i jednu pragu agresora.

Krajem jula 1993.godine, 48 pripadnika 312. mtbr, zajedno s borcima iz 17. Kbbr i 7. muslimanske brigade, formiraju Odred koji iz Travnika kreće u pomoć našim jedinicama na Igmanu. Tamo stižu u pravo vrijeme i neviđenim herojstvom zaustavljaju ofanzivu SCA i spašavaju jedinu putnu komunikaciju do opkoljenog Sarajeva.

Svoju prvu godišnjicu bigada dočekuje preformirana u brdsku, vodeći borbu sa dva agresora u najtežim okolnostima, pokazujući odlučnost i čvrstinu svih boraca da istraju do pobjede. Njeni pripadnici sudjeluju u operaciji deblokade Operativne grupe „7-Jug“.

Formiranjem 7. korpusa Armije RbiH, 312. bbr ulazi u sastav ove formacije. Nakon dva mjeseca priprema, 29.05.1994.godine, 2. brdski bataljon 712. bbr u odlično pripremljenoj i briljantno izvedenoj akciji. Za manje od dva sata oslobađa selo Goleš i 25km² teritorije, bez gubitaka na našoj strani.

Goleš je prvo oslobođeno selo u travničkoj općini i uvod u oslobodilačku fazu naše borbe. Poslije Goleša, brigada posjeda l/o od Goleškog do Paklarevskog Kika, dugačku preko 40 km. Nove uspjehe jedinica bilježi u junu 1994. godine na Vlašiću, u rejonu Duga. U oktobru 1994. godine, NŠ major Osman Porić odlazi na dužnost komandanta 708. Ibr, a na njegovo mjesto dolazi Enver Beganović, komandant 1. brdskog bataljona.

U sklopu priprema za dalje oslobađanje PZT, 11.12.1994. u 712 bbr formiran je Peti manevarski bataljon, od najboljih boraca – dobrovoljaca. Već 24. februara 1995. ova jedinica, sadjejstvu sa četom iz sastava 37. muslimanske lahke brigade, nakon devet i po sati uspinjanja, popet će se na plato Galice (Vlašić) i u silovitom naletu potpuno uništiti agresorsku odbranu na ovom dominantnom objektu.

Preko 60 četnika je ubijeno, a u cijelu 22. pješadijsku brigadu vojske tzv. Republike Srpske unesena panika i strah, jer su oni smatrali Galicu neosvojivom. Akcija od 24.02.1995. bila je uvod u Vlašićku operaciju, marta 1995. godine, u kojoj su pripadnici 712. bbr ostvarili sjajne vojničke uspjehe. Samo zahvaljujući želji i volji boraca 712. bbr, kroz sniježne nanose i mećavu, probili su se do Šešićke planine i duboko se uklinili u agresorsku odbranu.

Izdvajanjem ljudstva za oslobodilačka djejstva, nije se oslabila odbrana u zoni odgovornosti, dok su sve jedinice koje su sudjelovale, logistički bile uspješno podržane od 712. bbr, bez obzira na užasne vremenske prilike.

Dana 24. juna 1995., u ranim jutarnjim satima, agresor napada duž cijele linije odbrane brigade na Šešićkoj planini. Njihovi napadi smjenjivali su se do 26.06.1995., ali ni angažovanje elitnih vojnih i policijskih snaga agresoru nije pomoglo da probije čelični bedem 712. bbr. Agresor je imao oko 100 iz stroja izbačenih vojnika.

U oslobodilačkim dejstvima 77. vrbaske divizije, na Košćanskom platou, 5. bataljon 712. bbr 25.07.1995. godine oslobađa selo Iliće i objekat Bazen, na Košćanima.
Ovi borci uspješni su i 13.08.1995. na Poganoj Ravni na Komarskom pravcu.

Novi oslobodilački uspjesi slijede 10.09.1995., kada 5. bataljon s tenkovskom četom 7.korpusa probija liniju najutvrđenijeg agresorskog uporišta Voćnjaka, iznad Turbeta. U nastavku b/d pripadnici 712. bbr u isto vrijeme napreduje na tri taktička pravca: preko Radalja prema Hatarićkim brdima, prema Karaulskoj gori i prema Mudrikama sa Šešićke planine. Jedno za drugim oslobađaju se sela u Karaulskoj dolini i na mudričkom platou i ovaj zamah zaustavlja se 16.09.1995., izbijanjem 5. bataljona na Korićanske stijene.

Dana 04.10.1995. u Bosansku Krajinu kreće 4.bataljon, a dan kasnije i 5.bataljon 712. bbr.. Stižu u pravo vrijeme zaustaviti agresorsku kontraofanzivu na Ključ, odbraniti ovaj grad i sudjelovati u oslobađanju naselja u dolini rijeke Sane sve do Sanskog Mosta, gdje ih zaustavlja primirje i Dejtonski mirovni sporazum.

Na svoju treću godišnjicu, Ukazom predsjednika Predsjedništva Republike BiH gospodina Alije Izetbegovića, za svoj doprinos opstanku i slobodi Bosne i Hercegovine, 712. brdska brigada dobila je počasni naziv „Slavna“.

Na svom časnom i svijetlom ratnom putu ova brigada nikad nije izgubila niti centimetar bosanske zemlje koju je branila, a brojne kvadratne kilometre je oslobodila. U temlje naše domovine uzidano je 282 šehida/poginula borca.

Od početka agresije, pa do formiranja 312. mtbr poginulo je 80 boraca. U sastavu 3. korpusa, sve do formiranja 7. korpusa, poginulo je 118 boraca i u sastavu 7. korpusa pa do kraja rata, život je izgubilo 84 šehida/poginula borca. Onih koji su dali dijelove svog tijela usljed ranjavanja, teškog ili lakšeg, je 565. Od toga do formiranja brigade bilo je 99 boraca, a u sastavu 3. korpusa kao 312. mtbr/bbr ranjena su 162 borca. Pod nazivom 712. bbr u sastavu 7. korpusa i do kraja rata ranjeno je 304 borca.Brigada ima devet „Zlatnih ljiljana“, i jednog nosioca Ordena „Zlatnog grba sa mačevima“.

Travnik.ba
Travnik.bahttps://travnik.ba/
Travnik.ba je najstariji travnički portal. Travnik.ba je web portal s vijestima i informacijama iz grada i općine Travnik.

Drugi upravo čitaju

Seid Memić Vajta

Seid Memić Vajta najveći je travnički pjevač, gitarist i...

(FOTO) Načelnik Dautović u posjeti preduzeću NoBil / Od porodičnog biznisa do najpoznatijih proizvođača madraca u regiji

Naglašavajući domaću proizvodnju i značaj porodičnog biznisa, načelnik općine...

Večeras veliki zajednički iftar u Travniku

U Travniku će večeras biti održan veliki zajednički iftar,...

Učenici Medicinske škole Travnik paketićima obradovali osnovce

U ponedjeljak, 18. 04. 2022. godine, Osnovnu školu Travniku...

Organiziran iftar i druženje u Radojčićima

U subotu, 16. 04. 2022. g. u mesdžidu Radojčići...

Možda vas zanima

Dautović razgovarao sa predstavnicima organizatora prvog “Vlašić Outdoor 2022” takmičenja

Načelnik općine Travnik, Kenan Dautović danas je razgovarao sa predstavnicima organizatora prvog Vlašić "Outdoor 2022" takmičenja u organizaciji Udruge EKO Galica, Biciklističkog kluba Napredak...

(FOTO/VIDEO) Grupa mladih “Mladi mjesec” organizovala “Tribinu o Poslanicima”

U prostorijama Centra za kulturu Općine Travnik u petak je održana “Tribina o Poslanicima”. Istu je organizovala grupa mladih "Mladi mjesec" koja djeluje kao sekcija...

Učenici iz Travnika boravili u Sjedinjenim Američkim Državama / Aldin i Danijal ponos MSŠ “Travnik”

U periodu od 15. aprila do 8. maja 2022. godine, učenici trećeg razreda Mješovite srednje škole “Travnik”, Aldin Lendo i Danijal Alibegović, boravili su...