Arhiva

Saopćenje sa 100. sjednice Vlade SBK

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 99.redovne sjednice i 56.vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo SBK za 2014.godinu, Plan rada Zavoda za javno zdravstvo SBK za 2015.godinu i Godišnji obračun za 2014.godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i obrazovanja je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o visini troškova postupka akreditacije visokoškolskih ustanova na području Srednjobosanskog kantona.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 425,30 KM, za uslugu stručnog nadzora nad rekonstrukcijom sportske dvorane S.Š. Busovača.

Donesena je i Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje troškova prijevoza osnovnih škola za I, II i III mjesec 2015.godine, a na prijedlog istog ministarstva.

Vlada SBK je naprijedlog ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Sredstva tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona“, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, za sufinansiranje „Sajma obrta, poduzetništva i turizma SBK za 2015.godinu“, koji će se održati u Junu 2015.godine u Donjem Vakufu,
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Sredstva tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona“, odlukom se izdvaja iznos od 38.519,10 KM, za sufinansiranje nastupa na 18.Međunarodnom sajmu privrede Mostar 2015.godine koji će se održati od 14.-18.Aprila 2015.godine u Mostaru.

Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o dodjeli koncesije za korištenje voda sa izvorišta za potrebe javnog vodosnabdjevanja na području općine Gornji Vakuf/Uskoplje, koncesija se dodjeljuje J.K.P. „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Gornji Vakuf/ Uskoplje za korištenje voda sa izvorišta „Crno vrilo“ i izvorišta „Krušćica“ Gornji Vakuf/ Uskoplje,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane „Prusac 2“ na Prusačkoj rijeci u općini Donji Vakuf, koncesije se dodjeljuje koncesionaru „HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane „Nevra“ na izvorištu i potoku Nevra u općini Kreševo, koncesije se dodjeljuje koncesionaru „Nevra“ d.o.o. Kreševo,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane „Zlokuće“ na Vileškom potpoku u općini Bugojno, koncesija se dodjeljuje preduzeću „Eskimo S2“ d.o.o. Travnik,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane „Hrđenovac“ na potoku Hrđenovac općina Gornji Vakuf/ Uskoplje, koncesija se dodjeljuje koncesionaru „Illumino“ d.o.o. Gornji Vakuf/ Uskoplje,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane „Smrćevica“ na rijeci Desna u općini Gornji Vakuf/ Uskoplje, koncesija se dodjeljuje koncesionaru „Val Brana“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane sa branom „Rijeka“ na rijeci Lašvi općini Vitez, koncesija se dodjeljuje koncesionaru preduzeću „Gudelj“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane sa branom „Ušće“ na rijeci Lašvi u općini Vitez, koncesija se dodjeljuje koncesionaru „Pole Ectra“ d.o.o. Novi Travnik,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane sa branom „Centar“ na rijeci Lašvi u općini Vitez, koncesija se dodjeljuje koncesionaru „Val Brana“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane sa branom „Majdan 2“ na rijeci Kozici općina Fojnica, koncesija se dodjeljuje koncesionaru „Intrade Energija“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane sa branom „Obranica“ na rijeci Lašvi općina Busovača, koncesija se dodjeljuje koncesionaru „JESS“ d.o.o. Busovača,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane „Kaćuni“ na rijeci Kozici općina Busovača, koncesija se dodjeljuje koncesionaru „SHPP“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane „Ivančica“ na rijeci Ivančici općina Bsuovača, koncesija se dodjeljuje koncesionaru „Bio Energy“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na odabir dobavljača za usluge prijevoda akata sa engleskog, francuskog, njemačkog i slovenskog jezika, komisija za javne nabavke je utvrdila da je napovoljniji ponuđač Prevodilačka agencija „Barbados“ d.o.o. Sarajevo.

Data je i saglasnost za nabavku službenih uniformi za odlazak u Mirovne misije u 2015.godini i saglasnost za odabir najpovoljnijeg dobavljača za nabaku opreme za jedinice za nemire MUP-a SBK, najpovoljniji ponuđač je „KM Trade“ d.o.o. Visoko, a na prijedlog MUP-a.

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je dala saglasnost na potpisivanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa „JP BH Pošta“ i „HP“ d.o.o. Mostar, koje se koriste za izdavanje ličnih dokumenata.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2014.godinu, a na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija ministarstava za mjesec februar 2015.godine.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o stanju u oblasti branilačko invalidske zaštite u Srednjobosanskom kantonu, a na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca.

Kantonalno tužilaštvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na prijem u radni odnos stručnog saradnika na neodređeno vrijeme u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec mart 2015.godine, osnovica za obraćun plaće za mjesec mart 2015.godine za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 106,55 KM.

 

Travnicki.INFO